Så följer du de nya LAS-reglerna

Som företagare är det viktigt att hålla koll på de nya reglerna inom LAS eller lagen om anställningsskydd. Den gamla formen av LAS har varit i kraft ända sedan år 1982, men nu gäller nya regler för uppsägning, avskedande och anställning.

LAS skapar begränsningar för den rätt du som arbetsgivare har att avskeda och säga upp anställda. Lagen ger också tidigare anställda en särskild företrädesrätt till återanställning, under vissa förutsättningar. Huvudregeln i nya LAS innebär att gällande anställningsavtal ska följas tills vidare. För att arbetsgivaren ska kunna säga upp en anställd krävs en saklig grund, som arbetsbrist eller personliga skäl. Arbetsgivaren måste dock först prova omplacering som ett alternativ innan uppsägning sker.

Tidigare LAS-regler

I LAS finns viktiga regler kring turordning som behöver följas, där den generella principen för uppsägning är att den som sist blev anställd också först blir avskedad. Vid de tillfällen då företaget har färre än tio personer anställda har det tidigare funnits en möjlighet för arbetsgivaren att undanta maximalt två arbetstagare från turordningslistan. Denna regel gällde om arbetstagarna ansågs ha en särskild betydelse för verksamheten.

Nya LAS-regler

I den nya LAS-förordningen kan du som arbetsgivare undanta tre personer från gällande turordning när en nedskärning av företaget måste genomföras. Det är dock samma huvudregel som gäller, där den som sist anställdes är först att avskedas. Tidigare övergick en visstidsanställning till en tillsvidareanställning efter två år. Numera sker detta redan efter ett år inom en femårsperiod. Nu måste du som arbetsgivare också erbjuda en tillsvidaretjänst om en medarbetare varit inhyrd i två år under en treårsperiod.

Alla fackförbund inom Saco och TCO har skrivit på huvudavtalet för LAS, samt LO-förbunden Kommunal, IF Metall, HRF, Seko och Pappers.
De nya reglerna gör det svårare att gå ner i arbetstid, där de som gör detta får behålla sin tidigare lön i högst tre månader.
Det blir nu enklare att säga upp arbetstagare av personliga skäl, som när en anställd missköter sig eller presterar dåligt.

Följ reglerna

Det är viktigt att följa de nya LAS-reglerna om du är arbetsgivare. Skulle det visa sig att en domstol finner att du har gjort en felaktig uppsägning kan du tvingas betala ett högt skadestånd. Att följa de nya LAS-reglerna gör förväntningarna tydliga mellan arbetsgivare och arbetstagare, vilket också skapar en mer attraktiv arbetsplats.